Sociální ikony

Zásady ochrany osobních údajů

atelierglam.cz zpracovává osobní údaje nakupujících subjektů, které byly poskytnuty atelierglam.cz v rámci nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek atelierglam.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník nákupem na stránkách atelierglam.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi atelierglam.cz.

atelierglam.cz shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je nakupující subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů atelierglam.cz,interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby atelierglam.czatelierglam.cz nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravní společnosti, ovšem jen údaje potřebné k úspěšnému doručení. atelierglam.cz předává tyto osobní údaje dopravní společnosti, případně dalším přepravcům, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od atelierglam.cz, tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně provést nákupy. 

Nakupující subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to telefonicky na telefonním čísle 604 234 852, nebo na e-mailovou adresu atelierglam@email.cz. 

Subjekt bere na vědomí, že stránky atelierglam.cz jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.