Sociální ikony

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Martina Krejčí Janková se sídlem Chorošova 250/44, Praha 10, 10400 identifikační číslo: IČO: 69041041 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese atelierglam.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodávající je oprávněným vlastníkem internetových stránek atelierglam.cz. Prodávající je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám atelierglam.cz. Obsah těchto stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Prodávajícího.

1.3. Podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. Základní pravidla používání stránek atelierglam.cz

2.1. Služby Prodávajícího je oprávněna využívat každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se zaregistruje na portálu Prodávajícího atelierglam.cz, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře.

2.2. Při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.“

2.3. Prodávající ani žádná s ním spolupracující třetí osoba nezaručuje, že bude požívání portálu atelierglam.cz a přístup k uživatelskému účtu vždy nepřetržitý a bez závad. A to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.4. Prodávající má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny Podmínek zveřejněním jejich upravené verze na portálu atelierglam.cz, přičemž platnost nového znění Podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění na portálu atelierglam.cz, na základě informování Kupujících. Bude-li Kupující portál atelierglam.cz používat i po provedení změn Podmínek, má se za to že Kupující změnu Podmínek bezvýhradně akceptoval a je povinen se jimi řídit.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled portálu atelierglam.cz, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Prodávající je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných Kupujícímu. Prodávající je povinen informovat o takových změnách kupujícího, pokud takové změny mohou mít vliv na již zakoupené zboží nebo již na objednané zboží.

2.6. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Kupujícímu nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu atelierglam.cz nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu atelierglam.cz. Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Kupujícího, neoprávněný přístup k přenosům a datům Kupujícího a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu atelierglam.cz jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Prodávající se také výslovně zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na portálu atelierglam.cz je nezávadný, že přístup na portálu atelierglam.cz bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Prodávající si dále vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Kupujícího na portál atelierglam.cz nebo k jeho části.

2.7. Přístup a používání stránek atelierglam.cz je bezplatné.

2.8. Prodávající je oprávněn, avšak ne povinen, neustále monitorovat obsah portálu atelierglam.cz, včetně fóra, které může být součástí portálu, k zajištění chodu portálu dle těchto Podmínek a všech pravidel ustanovených na atelierglam.cz, stejně jako zajištění práv, regulací nebo autorizovaného zásahu orgánů veřejné moci. Bez předchozího upozornění si Prodávající vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál, o kterém se Prodávající domnívá, že porušuje tyto Podmínky, poškozuje dobré jméno Prodávajícího nebo je jinak závadný.

2.9. Prodávající přebírá některé z informací publikovaných na stránkách atelierglam.cz z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál může odkazovat, nejsou pod kontrolou Prodávajícího, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Prodávající zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím atelierglam.cz.

III. Smluvní obchodní podmínky

3.1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese atelierglam.cz a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

3.2. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3.3. Kupující při dokončení objednávky na webu Prodávajícího vyslovuje souhlas s těmito Smluvními obchodními podmínkami, které se pro něho stávají závaznými až po uhrazení kupní ceny.

3.4. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká na základě kupní smlouvy, jejíž součástí jsou obchodní podmínky.

3.5. Předmětem prodeje na portálu atelierglam.cz je Zboží vystavené Prodávajícím opravňující Kupujícího k odběru Zboží, využití služeb a/nebo uplatnění slevy dle těchto Podmínek a podmínek uvedených u Zboží.

3.6. Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a pouze za podmínky zaplacení Objednávky Prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží.

3.7. Objednávka na serveru atelierglam.cz bude považována za přijatou až po Potvrzení Objednávky Prodávajícím. Prodávající si bezvýhradně vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda Objednávku přijme či nikoliv.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (Internetu) při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.

3.9. Návrh na uzavření smlouvy lze zaslat formou objednávky, a to během 24 hodin od zveřejnění Nabídky, není-li uvedeno v případě konkrétní Nabídky jinak. Objednávku lze učinit prostřednictvím portálu atelierglam.cz vyplněním příslušného objednávkového formuláře. Po stisknutí tlačítka „Shrnutí objednávky“ je Kupujícímu zobrazena celá objednávka, kterou má Kupující možnost před jejím odesláním zkontrolovat a opravit. Po odeslání objednávky obdrží Kupující e-mailem potvrzení o jejím provedení. 

3.10. V případě, že Prodávající přijme Objednávku, ale není schopen z jakéhokoli důvodu dodat objednané Zboží, je Prodávající oprávněn vždy bez výhrad odstoupit od Smlouvy. Kupující souhlasí s vrácením zaplacené peněžní částky v plné výši, pokud již byla uhrazena, a tímto dojde k urovnání veškerých nároků, které může mít Kupující vůči Prodávajícímu za Zboží, které nebylo doručeno.

3.11. Přehled objednaného Zboží a stav objednávek je Kupujícímu zpřístupněn v rámci jeho uživatelského účtu. Zakoupené Zboží je možné zobrazit a dále použít pouze v případě uzavření smlouvy s Prodávajícím a uhrazení celé ceny Zboží Kupujícím dle článku V. Podmínek. O přijetí úhrady ceny Zboží bude Kupující informován e-mailem. V případě technických potíží se získáním potřebných informací je Kupující povinen postupovat podle instrukcí zaslaných mu e-mailem nebo uveřejněných na portálu atelierglam.cz.

3.12. Prodávající si vyhrazuje právo návrh na uzavření smlouvy nepřijmout, a to zejména v případě, že nedojde k zaplacení zboží, pokud Kupující zvolil bezhotovostní způsob platby při uzavření objednávky. V případě, že Prodávající návrh na uzavření smlouvy odmítne, sdělí toto e-mailem Kupujícímu nejpozději do skončení platnosti Nabídky.

3.13. V případě, že Prodávající návrh na uzavření smlouvy přijme, dojde k uzavření smlouvy, jež je tvořena těmito Podmínkami. O přijetí návrhu na uzavření smlouvy a zároveň o vzniku smlouvy, je Kupující informován e-mailem.

3.14. Pokud Kupující při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 SB., právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dní ode dne obdržení Zboží. Pokud Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

3.15. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 3.14. se smlouva od počátku ruší.

3.16. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

3.17. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že obsahuje právo na plnění uvedené v Nabídce, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro specifikaci Zboží uvádí.

3.18. Eminentem Zboží je Prodávající, avšak může jím být i třetí osoba.

IV. Smlouva o koupi Zboží

4.1. Webové rozhraní obchodu atelierglam.cz obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Webové rozhraní obchodu atelierglam.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3. Ve webovém rozhraní obchodu atelierglam.cz vloží zboží Kupující do košíku kliknutím na tlačítko Koupit. V nákupním košíku si může Kupující upravit požadované množství nakupovaného Zboží. Kupující zde zvolí způsob úhrady kupní ceny Zboží, zvolí způsob doručení objednaného Zboží, vyplní požadované údaje a najde tu informace o nákladech spojených s dodáním Zboží. Kupující projde procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku kliknutím na tlačítko „Souhlasím a závazně objednávám“.

4.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím a závazně objednávám“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.5. Prodávající odešle Kupujícímu potvrzující e-mail o přijetí Objednávky. Tento e-mail se nepovažuje za Potvrzení Objednávky, tzn. není akceptací návrhu Smlouvy.

4.6. Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím však dojde pouze tehdy, pokud Prodávající doručí své závazné Potvrzení Objednávky Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. V tento okamžik vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

4.7. Potvrzením Objednávky se Prodávající zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu a tím na něj převést vlastnická práva k tomuto Zboží. Kupující se tímto zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou Cenu.

4.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku Kupujícího z kteréhokoliv důvodu. Prodávající nepotvrdí Objednávku, zejména pokud nastane jedna z následujících skutečností: 

(a) Zboží, které si Kupující objednal, nebude k dispozici ze skladů, 

(b) pokud nebude Prodávající schopen dostat autorizaci pro platbu Kupujícího v případě platby platební bránou Pays, 

(c) pokud nebude Prodávající schopen dohledat připsání platby na účet Prodávajícího,

(d) pokud je chybné uvedení Ceny nebo v případě špatného Popisu produktu, 

(e) pokud nesplňuje Kupující některou z podmínek definovaných těmito Podmínkami.

4.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

V. Platební podmínky

5.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy je možné uhradit podle volby Kupujícího učiněné při vyplňování objednávky následujícími způsoby:

  • Platba převodem
    • Platba proběhne zadáním bankovního převodu v elektronickém bankovnictví banky Kupujícího na účet prodávajícího – bankovní spojení: 1264223050 / 3030 Air bank, a.s.

5.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě úhrady přes Pays je objednávka považována za uhrazenou ihned. Platba přes Pays probíhá prostřednictví on-line platební brány tohoto systému. Po úspěšném zadání platby proběhne tzv. před autorizace platby, v rámci které bude celá cena objednaného Zboží zablokována na účtu Kupujícího. V případě, že dojde k realizaci Nabídky a uzavření smlouvy s Prodávajícím, bude blokovaná částka automaticky převedena na účet Prodávajícího. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s Prodávajícím, bude blokovaná částka na účtu Kupujícího odblokována do 24 hodin od ukončení platnosti Nabídky.

5.4. V případě bezhotovostní úhrady ceny Zboží převodem na účet Prodávajícího je cena Zboží splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Při provádění platby na účet Prodávajícího je Kupující povinen použít údaje pro provedení platby, které obdržel v potvrzujícím emailu o provedení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. V případě platby ceny Zboží při osobním vyzvednutí, je cena splatná při převzetí Zboží.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

VI. Přeprava a dodání Zboží

6.1. Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Místo dodání Zboží bude dohodnuto mezi Prodávajícím a Kupujícím a je uvedeno na Potvrzení Objednávky. Nebo bude uvedeno v nabídce Prodávajícím.

6.3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. 

6.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce (např. není-li i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba nebo není v době dodání schopen uhradit Cenu), je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Veškeré termíny dodání uvedené v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady Kupujícího v případě zpoždění při dodání Zboží.

6.6. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a neponičení Zboží a zásilku převzít pouze tehdy pokud není nijak viditelně poškozena. V případě jakýchkoliv závad – shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poničení Zboží způsobené přepravou, nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Doporučujeme sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby/České pošty škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky či poničení Zboží nemůže být brán zřetel.

6.7. Prodávající si vyhrazuje právo na možnost částečného dodání Zboží, tímto ovšem není jakkoliv dotčena platnost uzavřené Smlouvy.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

VII. Popis Zboží

7.1. Zboží je prodáváno na základě svého popisu a dostupných fotografií na webových stránkách atelierglam.cz. Popis Zboží může mít za následek další stanovení Zvláštní podmínky týkající se tohoto Zboží a ty mohou obsahovat zejména dodací lhůty, uvedené záruky a další podmínky.

7.2. Poskytované popisy a fotografie Zboží, které je uvedeno na webových stránkách atelierglam.cz, jsou platné v době, kdy je daný popis a fotografie vložená do interního systému webových stránek atelierglam.cz. Popisy a fotografie na webových stránkách atelierglam.cz mohou i přes naši snahu být odlišné v okamžiku objednání. Pokud tato situace nastane, nemůžeme potvrdit Kupní Smlouvu a cenu Zboží, dokud nebude vaše Objednávka přijata v souladu s Obchodními podmínkami.

7.3. Cena, která je zobrazena na webových stránkách atelierglam.cz jako Přeškrtnutá, obvykle představuje plnou maloobchodní prodejní cenu, kterou uvádí výrobce nebo kterou uvede dodavatel. Přeškrtnuté ceny mohou, ale nemusí korespondovat cenám, které uvádějí ostatní maloobchodní prodejci v jakékoliv oblasti a v jakékoliv době. Pro některé Zboží, které může být nabízeno jako složení více kusů Zboží, představují přeškrtnuté ceny maloobchodní ceny pro každou z položek zahrnutých do složení více kusů, odhadnutých nebo doporučených výrobcem nebo dodavatelem.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Kupující má právo Objednávku kdykoliv zrušit před tím než obdrží závazné Potvrzení Objednávky a to především bez jakéhokoliv postihu. Kupující má právo Zrušit Objednávku buď telefonicky na telefonním čísle 724 709 316 nebo prostřednictvím rozhraní na webových stránkách atelierglam.cz – kontaktní formulář v sekci „Kontakt“ nebo e-mailem na info@romanzalepsivanoce.cz.

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm.e) a i) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze odstoupit od smlouvy na dodávku Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a jakož i dodávce novin, periodik a časopisů.

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1831 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dní v souladu s § 1829 odst. 1 písm.a) až c) občanského zákoníku. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat číslo(a) objednávky (variabilní symbol), datum nákupu a číslo(a) účtu pro zaslání finanční částky. Kupující musí Odstoupení od Smlouvy doručit písemně Prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty, za doručení se považuje den doručení Prodávajícímu. 

8.5. V případě Odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání Odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 300 Kč (slovy: třista korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto Zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dní od vrácení Zboží Kupujícím dle čl. 8.4 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.7. V případě Odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dní od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 9.5 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení Zboží kupujícím.

8.8. Kupující v případě využití práva na Odstoupení od Smlouvy do 30 dní od převzetí Zboží, je povinen Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy získal. Zboží musí být zasláno zpět a předáno Prodávajícímu a to bez dobírky.

8.9. Pokud nebudou splněny některé výše uvedené podmínky, a v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení Odstoupení od Smlouvy v dané uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevení vůle o Odstoupení od vzniklé Smlouvy), vyhrazuje si Prodávající neakceptovat toto Odstoupení od Smlouvy a Zboží pak bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

8.10. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 9.4 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

IX. Soulad a Nesoulad se Smlouvou o koupi Zboží

9.1. Veškeré informace které jsou zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího atelierglam.cz, zejména podrobné popisy, specifikace a fotografie Zboží jsou pouze orientační a mohou se lišit. Prodávající si proto vyhrazuje právo možnost provádět úpravy v popisu Zboží. Ovšem za předpokladu, že tímto nedojde k výrazně odlišné změně popisu, specifikace Zboží, bez jakékoliv nutnosti tuto skutečnost oznamovat Kupujícímu.

9.2. Pokud nastane situace, kdy dodané a převzaté Zboží Kupujícím nebude shodné se Smlouvou o koupi, tedy nebude bez zjevných vad, má Kupující možnost požádat Prodávajícího, aby uvedl Smlouvu o koupi do stavu, který bude odpovídat Smlouvě o koupi Zboží, a to tak, že Zboží vymění. Nebo, nebude-li taková možnost dostupná, může Kupující požádat o přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit. Toto ovšem nebude možné (neplatí), pokud byl Kupující před nákupem nebo převzetí Zboží o vadě Zboží informován nebo vadu Zboží sám způsobil.

X. Odpovědnost za vady

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a následně zákona č. 89/2012 Sb.).

10.2. Prodávající odevzdá kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, jaké je uvedeno ve Smlouvě. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží.

10.3. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď dodáním nového Zboží bez vady, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako vady Zboží po převzetí věci v záruční době (záruka).

10.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.6. Kupující je povinen Prodávajícímu oznámit vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

10.7. Při prodávání spotřebního Zboží je určená zákonná záruční doba 24 měsíců, v záručním listě může být stanovena delší. V případě prodloužení záruky určí Prodávající v záručním listě podmínky a rozsah dle jakých se záruka prodlužuje. Záruka se ovšem nevztahuje na vzniklé běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) které Kupující způsobí obvyklým užíváním Zboží. Takto vzniklou Kratší životnost výrobku, která se prokázala v tomto způsobeném opotřebení Zboží jejím obvyklým užíváním tedy nelze a nebude považováno vadu Zboží, k tomu bude přihlíženo při případné reklamaci Zboží.

10.8. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazen dokladem o zakoupení Zboží, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Kupujícímu současně se zbožím. Pokud Kupující doklad o zakoupení neobdrží, je si vědom toho, že ho má kdykoliv dostupný ve svém profilu po přihlášení na stránkách atelierglam.cz.

XI. Reklamace

11.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech rozhodne do tří pracovních dní. Do této lhůty se ovšem nebude počítat doba, která bude přiměřená a potřebná dle druhu Zboží či Služby k tomu, aby bylo možné odborné posouzení vady nebo vad Zboží. Reklamace bude vyřízena, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byla reklamace uplatněna Kupujícím, pokud se ovšem Prodávající s Kupujícím nedomluví jinak. Po skončení této lhůty má Kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Pokud je v záručním listě uveden jiný podnikatelský subjekt určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, tak má Kupující právo uplatnit opravu u podnikatelského subjektu, který je ovšem určen k provedení takové záruční opravy. Pokud je reklamace oprávněná má Kupující právo na náhradu poštovného, ale pouze jen v nezbytně nutné výši nákladů, které mu prokazatelně vznikly a to pouze v souvislosti s reklamací. Pokud bude reklamace neoprávněná, nemá Kupující jakýkoliv nárok na náhradu nákladů, které jsou spojené s vyřízením reklamace.

11.2. Prodávající Kupujícímu vystaví písemné potvrzení, kde bude uvedeno, kdy Kupující reklamaci uplatnil a co je jejím obsahem a jaký zvolil způsob jejího vyřízení. Dále Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu, kterým se reklamace vyřídí a to včetně písemného potvrzení o provedení opravy a době trvání opravy. V případě zamítnutí reklamace, vystaví písemné odůvodnění Prodávající Kupujícímu o tomto zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné třetí osoby, které jsou určeny k provedení opravy.

XII. Ochrana soukromí

12.1. V souvislosti s registrací nebo užíváním stránek může být Kupující vyzván k poskytnutí Osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mail. Užíváním stránek atelierglam.cz a poskytnutím Osobních údajů Kupující vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním a použitím v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

12.2. Odesláním objednávkového formuláře uděluje Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, Prodávajícímu jako správci Osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených níže.

12.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

12.4. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

12.5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.6. Kupující je oprávněn písemně požádat Prodávajícího o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

12.7. Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování na základě smlouvy mezi Prodávajícím jako správcem a třetí osobou jako zpracovatelem osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů mohou být Poskytovatelé či jiní dodavatelé Prodávajícího, se kterými Prodávající spolupracuje při poskytování služeb nebo prostřednictvím kterých plní svoje povinnosti z uzavřených smluv s Kupujícími.

12.8. Po dobu platnosti uživatelského účtu Kupujícího není možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ledaže takové odvolání automaticky zruší existující uživatelský účet Kupujícího. Po zrušení nebo zániku uživatelského účtu Kupujícího je možné souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na kontaktní adrese Prodávajícího.

12.9. Kupující si je vědom, že veškeré Komunikace, včetně portálu atelierglam.cz jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny i bez vědomí Kupujícího. Prodávající nekontroluje a neschvaluje, zprávy nebo informace nacházející se v Komunikacích, a proto nemá ani žádnou odpovědnost, pokud jde o Komunikace a jakékoliv akce vztahující se k účasti Kupujícího v těchto Komunikacích, včetně závadného obsahu. Obecně, veškerá komunikace, která bude probíhat na těchto stránkách (ať na fóru, v diskusních skupinách, chat místnostech nebo jinde) je považována jako veřejná. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na těchto stránkách, Kupující poskytuje právo Prodávajícímu používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, k propagaci, apod.

12.10. Kupující souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal zprávy týkající se aktivit spojených s jeho uživatelským účtem (přehled objednávek, potvrzení, autorizace změn nastavení apod.) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s uživatelským účtem Kupujícího jsou zprávami nutnými pro realizaci služeb Prodávajícího a po dobu platnosti uživatelského účtu není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním Kupující nesouhlasí, vyjádří zdarma svůj nesouhlas kliknutím na odkaz uvedený v každé zprávě a odhlášením zasílání zpráv na stránkách atelierglam.cz.

12.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. Duševní vlastnictví

13.1. Komunikace na portálu atelierglam.cz či jiných Komunikacích, která se týká použití atelierglam.cz, se považuje za udělení práva Prodávajícího k bezplatné, trvalé, neodvolatelné, ne-exkluzivní licenci k použití, reprodukci, modifikaci, úpravám, překladu, distribuci, produkci a zobrazení komunikace samotné nebo jako část další práce v jakékoliv formě, médii, nebo technologii i neznámé či nevyvinuté a poskytnutí licencí a sublicencí komukoliv.

13.2. Doména a slovní i grafické spojení atelierglam.cz je chráněno vlastnickým a autorským právem ve prospěch Prodávajícího. Všechna práva ve vztahu k výše uvedenému jsou výslovně vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, všechny ostatní ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

13.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící portál atelierglam.cz, včetně materiálů uveřejněných v souvislosti s Nabídkami, jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. oprávněným uživatelem je Prodávající. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti portálu atelierglam.cz.

13.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu atelierglam.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu atelierglam.cz, zejména zadávat fiktivní objednávky nebo jakkoli negativně ovlivňovat činnost portálu atelierglam.cz.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Prodávající má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

14.2. Podmínky a smlouva je obsahující se řídí českým právním řádem a lze je uzavřít pouze v českém jazyce.

14.3. Pokud vztah související s užitím portálu atelierglam.cz nebo právní vztah založený smlouvou, jež obsahuje tyto Podmínky, zahrnuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. V době uzavření smlouvy je Kupujícímu poskytnut odkaz na Podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.

V Praze dne 24.11.2019.

Doplňující Všeobecné obchodní podmínky pro školení

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi fyzickou osobou Martina Krejčí Janková se sídlem Chorošova 250/44, Praha 10, 10400 identifikační číslo: IČO: 69041041

1.2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky, která má formu vyplnění a odeslání registračního formuláře na www.atelierglam.cz a uhrazením stanovené ceny za seminář či školení (dále jen „kurz“). 

1.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran. 

1.4. Konání kurzů se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále podmínkami, které jsou uveřejněny při vypsání kurzu. Podmínky vypsaného kurzu tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je zajištění kurzu na téma a v čase vypsaném dodavatelem, a to na základě přijaté objednávky a úhrady stanovené ceny za kurz. 

2.2. Dodavatel se zavazuje ke splnění podmínek uveřejněných pro kurzy. 

2.3. Objednatel je povinen se při konání kurzu řídit uveřejněnými podmínkami kurzu a dále pravidly práce v učebně kurzu, se kterými bude seznámen.

3. Termín předání plnění

3.1. Objednatel je povinen převzít objednaný a zaplacený kurz. 

3.2. Pokud nebude možné kurz ze závažných důvodů uskutečnit nebo nebude otevřen pro nenaplnění kapacity (minimální počet pro otevření kurzu je 5 účastníků) vyhrazuje si dodavatel právo zvolit náhradní způsob jeho zajištění. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Nebude-li objednatel s náhradním způsobem zajištění kurzu souhlasit, má nárok na vrácení ceny kurzu v plné výši.

3.3. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít kurz, považuje se kurz za předaný a objednatel nemá nárok na vrácení ceny za kurz ani její poměrné části. 

4. Cena 

4.1. Cena za kurz je zveřejňována při vypsání kurzu. 

5. Platební podmínky 

5.1. V okamžiku objednání kurzu odešle dodavatel objednateli podklady pro úhradu ceny kurzu (výzva k úhradě). Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu – daňový doklad ke dni přijetí úhrady ceny kurzu a odeslat jej elektronickou cestou objednateli předat objednateli na kurzu. 

5.2. Objednatel je povinen provést úhradu bezhotovostním způsobem, a to v termínu a na účet uvedený ve výzvě k úhradě. Neučiní-li tak, bude z účasti na kurzu vyřazen. Úhrada se považuje za provedenou okamžikem připsání na účet dodavatele. Úhrada přijatá po vypršení lhůty splatnosti může být na základě dohody obou stran a kapacitních možností vypsaného kurzu použita na dodatečné zařazení do objednaného kurzu či zápis do kurzu jiného, jinak se vrací v plné výši objednateli. 

5.3. V případě přihlášení na kurz v době kratší než 7 dní před jeho zahájením je objednatel dodavateli povinen předložit doklad o provedení úhrady nejpozději před zahájením kurzu v místě jeho konání.

6. Odstoupení od smlouvy 

6.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy písemným oznámením doručeným dodavateli. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je povinen dodavateli zaplatit odstupné: 

  • ve výši 100 % ceny kurzu, bude-li odstoupení doručeno dodavateli méně než 10 dní před konáním kurzu, 
  • ve výši 50 % ceny kurzu, bude-li odstoupení doručeno dodavateli méně než 20 dní před konáním kurzu (ale více než 10 dní před konáním kurzu), 

6.2. Dodavatel v případě odstoupení vrací objednateli zaplacenou cenu kurzu v plné výši, pokud mu nevznikl nárok na odstupné dle předchozího článku. V takovém případě je vracená úhrada ponížena o odstupné.

7. Reklamace 

7.1. Reklamace je uplatňována písemně. V písemné reklamaci je třeba uvést její důvod a popsat charakter vad. 

7.2. Uzná-li dodavatel reklamaci objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V takovém případě má objednatel nárok na náhradní kurz či slevu z ceny kurzu. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů.

8. Lhůta k uplatnění reklamace 

8.1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad kurzu u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne ukončení kurzu. 

8.2. Nároky z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Dodavatel se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zabezpečil poskytnutá data o účastnících kurzu proti úniku k neoprávněným osobám a zavazuje se je neposkytnout třetím osobám. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Není-li těmito podmínkami stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

10.2. Za písemnou komunikaci se rovněž považuje komunikace emailem, a to na/z emailovou/é adresu/y uvedenou/é v registračním formuláři a na/z emailovou/é adresu/y dodavatele atelierglam@email.cz 

10.3. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. Dodavatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit s tím, že nové znění Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje na kurzy vypsané po zveřejnění tohoto nového znění na webových stránkách dodavatele